Salgs - og leveringsbetingelser for MM-CNC Service

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale.

Generelle betingelser:

1. Tilbud og accept.
1.1. Hvor intet er aftalt, noteres alle ordrer til de på leverings-dagen gældende priser og såvel prismæssigt som leveringsmæssigt under forbehold for strejke, lockout og andre forhold jfr. nedenfor.
1.2. Medmindre andet er angivet, er et tilbud kun bindende, såfremt kunden accepterer dette inden 14 dage fra tilbuddets datering.
1.3. Såfremt en eventuel ordrebekræftelse afviger fra kundens ordre/accept, og kunden ikke vil acceptere disse ændringer, skal kunden inden 8 dage meddele dette til MM-CNC Service

4. Priser.
4.1. De angivne priser er inklusiv emballage og told men eksklusiv moms og eventuelle andre statsafgifter, såfremt intet andet skriftligt er aftalt.
4.2. Medmindre andet er aftalt, er alle priser opgivet ab fabrik, og fragtomkostninger betales således af kunden.
4.3. Ved levering af tjeneste ydelser på kundens adresse eller på andre adresser anvist af kunden debiteres kunden for kørsel til en sådan adresse.
4.4. Ved ændringer i valutakurser, indkøbspriser, told, fragtsatser eller andre forhold, som MM-CNC Service ikke har indflydelse på, er MM-CNC Service berettiget til, indtil levering har fundet sted, at ændre priserne i overensstemmelse hermed.

5. Betaling.
5.1. MM-CNC Service´ betalingsbetingelser er som anført på fakturaen, således at fakturabeløbet forfalder til betalingen senest 14 dage efter fakturadato. Betaler kunden ikke til aftalt tid og skyldes forsinkelsen ikke MM-CNC Service, er MM-CNC Service berettiget til at beregne morarente fra forfaldsdagen med en rentesats på 2 % pr. påbegyndt måned.

6. Levering.
6.1. Medmindre andet er skriftligt aftalt, er opgivne leveringstider efter bedste skøn.
6.2 MM-CNC Service ´ ansvar for tab, som kunden måtte lide som følge af forsinkelse eller manglende levering, kan aldrig overstige 10 % af den del af den aftalte købesum, som
dækker den del af leverancen, for hvilken aftalen hæves.
6.3. Skyldes forsinkelsen fra MM-CNC Service ´ side omstændigheder ved force majeure, jfr. nedenfor, giver dette ikke kunden krav på erstatning men alene ret til at hæve aftalen.
Den ovenfor anførte begrænsning i MM-CNC Service ´ ansvar gælder dog ikke, såfremt MM-CNC Service har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.
6.4. Såfremt kunden undlader at modtage det købte på den aftale dag, er han desuagtet forpligtet til at erlægge enhver af levering betinget betaling, som om levering havde fundet sted. MM-CNC Service sørger for, at det købte opbevares for kundens regning og risiko, og . MM-CNC Service skal på kundens anmodning forsikre det købte for kundens regning.
6.5. MM-CNC Service kan skriftlig opfordre kunden til at modtage det købte indenfor rimelig tid, og såfremt kunden undlader dette, er MM-CNC Service berettiget til ved skriftlig meddelelse til kunden at hæve aftalen, og MM-CNC Service har da ret til erstatning for den skade, som kundens misligholdelse har påført ham.

7. Risikoens overgang.
7.1. Medmindre andet er aftalt anses leverancen solgt ab fabrik.
7.2. Risikoen for det købte overgår ved kundens modtagelse heraf. Ved transport med MM-CNC Service ´ fragtfører overgår risikoen for det købte ved kundens modtagelse på bestemmelsesstedet, idet MM-CNC Service  sørger for forsikring af transporten. Ved kundens afhentning af det købte på MM-CNC Service ´s adresse eller ved transport ved kundens egen fragtfører, overgår risikoen ved modtagelsen af det købte på MM-CNC Service  adresse.

8. Ansvarsfrihed – Force majeure.
8.1. Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse: arbejdskonflikter, strejker, lockout og enhver anden omstændighed, som parterne ikke har været herre over, så som brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, sabotage eller terrorhandlinger, valutare-striktioner, beslaglæggelse, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af driv-kraftmidler og mangler ved leverancer af underleverandører eller forsinkelse med sådanne leverancer, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.
8.2. Den part, som ønsker at påberåbe sig nogen af de nævnte omstændigheder skal uden ugrundet ophold skriftlig underrette den anden part om begivenhedens opståen og ophør.
8.3. Begge parter er berettiget til ved skriftlig meddelelse til den anden at hæve aftalen når dens opfyldelse indenfor en rimelig tid bliver umulig på grund af nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

9. Ejendomsforbehold.
9.1. MM-CNC Service forbeholder sig ejendomsretten til det solgte indtil betaling har fundet sted og kan forlange, at det solgte forsikres for kundens regning og risiko.

10. Ansvar for mangler.
10.1. For så vidt angår fabriksnye produkter påtager MM-CNC Service  sig i en periode af 12 på hinanden følgende måneder efter at levering har fundet sted uden ugrundet ophold at foretage omlevering eller reparation efter eget valg, når der foreligger mangler ved leverancen som skyldes konstruktion, materiale fremstilling eller fejlagtig installation fra MM-CNC Service ´ side. Købelovens reklamationsfrist på 24 måneder fraviges ved nærværende aftale. For så vidt angår reparationer ydes en garanti på 3 måneder. For så vidt angår brugte produkter og ombytningsreservedele, ydes der ingen garanti med mindre andet er aftalt..
10.2. Afhjælpningen omfatter ikke sådanne tilfælde, hvor mangler skyldes, at leverancen ikke er blevet vedligeholdt og anvendt i fuld overensstemmelse med MM-CNC Service eller producentens forskrifter, fejlagtig eller uhensigtsmæssig brug, ændringer eller tekniske indgreb foretaget uden MM-CNC Service  skriftlige samtykke eller ekstraordinære klimatiske påvirkninger.
10.3. Sliddele er ikke omfattet af afhjælpningsretten. Omkostningerne ved montering og afmontering er ikke omfattet af afhjælpningsretten.
10.4. Såfremt det er nødvendigt at afhjælpning foretages på MM-CNC Service ´ eget værksted er kunden forpligtet til for egen regning at indlevere produktet til reparation. Efter reparation fremsendes eller overleveres det reparerede til kunden for MM-CNC Service ´ regning og risiko, hvilket også gælder ved fremsendelse til kunden af leverancer eller dele i form af omlevering.
10.5. Mangelfulde dele, som er ombyttet i henhold til foranstående, skal stilles til MM-CNC Service ´ disposition.
10.6. MM-CNC Service indestår ikke for, at de leverede produkter vil kunne fungere fejlfrit eller uden driftsstop i forbindelse med kundens eksisterende it-produkter/systemer. MM-CNC Service indestår ej heller for, at producenten vil rette alle eventuelle fejl eller uhensigtsmæssigheder i leverede edb-programmer.
10.7. MM-CNC Service har intet ansvar for mangler udover de forpligtelser, der er fastsat ovenfor. MM-CNC Service har således under ingen omstændigheder noget ansvar for indirekte tab og følge-skader så som driftstab, avancetab, forgæves afholdte omkostninger, tab eller forvanskning af data eller andet indirekte tab.
10.8. Det samme gælder tab, der er forårsaget af, at kundens edb system ikke eller ikke fuldt kan fungere sammen med komponenter eller programmel, der er installeret af MM-CNC Service.
10.9. Såfremt MM-CNC Service ikke inden rimelig tid opfylder sine forpligtelser med hensyn til omlevering eller reparation, kan kunden skriftlig give MM-CNC Service en sidste frist for opfyldelse. Er forpligtelserne ikke opfyldt inden udløbet af denne frist, kan kunden efter eget valg enten lade udføre de reparationer som er nødvendige for MM-CNC Service ´ regning og risiko eller kræve forholdsmæssigt afslag, dog højest 15% af den aftalte købesum. Såfremt manglen er væsentlig, kan kunden i stedet hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til MM-CNC Service. Kunden kan ved ophævelsen kræve erstatning for sit tab, dog højest et beløb svarende til 15% af den aftale købesum.

11.Produktansvar. Side 3
11.1. Forvolder en leverance fra MM-CNC Service skade, er MM-CNC Service ansvarlig for personskade på betingelse af at det dokumenteres, at skaden skyldes handlinger eller undladelser begået af MM-CNC Service. MM-CNC Service har intet ansvar for skade på løsøre eller fast ejendom. MM-CNC Service har under ingen omstændigheder ansvar for driftstab, tabt fortjeneste eller noget andet indirekte tab.
11.2. I det omfang MM-CNC Service måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand, er kunden forpligtet til at holde MM-CNC Service skadesløs, i det omfang et sådant ansvar rækker ud over de ovenfor fastsatte grænser. Kunden er pligtig at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav mod MM-CNC Service ianledning af skade, som påstås forvoldt af en fejl ved en af MM-CNC Service ´ leverancer.

12.Forsikring.
12.1 Skader forvoldt direkte eller indirekte af MM-CNC Service dækkes med max 1 millioner kr. pr skade pr. år. MM-CNC Service fraskriver sig ethvert ansvar for driftstab, avancetab og andre indirekte tab. MM-CNC Service ønsker at være medforsikret på jeres løsøreforsikring.
12.2 Skade på CNC og elektromotordrevne maskiner, elektromotorer samt tavleanlæg dækkes med max kr. 10.000 pr. skade.

13.Reklamation.
13.1. Kunden er forpligtet til at undersøge leverancen straks ved modtagelsen/ MM-CNC Service ´ færdigmelding. Reklamationer må fremsættes skriftligt inden 5 dage fra modtagelsen/færdigmeldingen. Reklamationen skal indeholde en beskrivelse af, hvori fejlen eller manglen består.

14.Værneting.
14.1. Eventuelle tvistigheder i anledning af aftalen afgøres efter dansk ret ved Retten i Odense.

© 2019 MM-CNC Service. All Rights Reserved

Kontaktinformationer

Morten@mmcnc.dk
+45 20 40 02 68
CVR 30 33 70 34

Adresse

Grønnegade 23 
5450 Otterup
Danmark